Polityka prywatności - poznaj szczegóły » [ X ]

Formularz zapisu na szkolenie AMIS Action Team Akademia Zimowej Jazdy - 4 listopada tor Kielce

Dane uczestnika

* pole wymagane

Dane dodatkowe

* pole wymagane

Kwota do zapłaty

550 PLN

Sposób płatności

Zaznacz zgody (* - oznacza zgodę wymaganą)

 • * Oświadczam, że posiadam prawo jazdy kategorii B, oraz że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

  Zapoznałem(am) się z postanowieniami Regulaminu Wydarzenia "auto motor i sport Action Team - szkoła jazdy" i w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do ich przestrzegania....rozwiń

  Do uczestnictwa w wydarzeniu "auto motor i sport Action Team - szkoła jazdy" przystępuję wyłącznie na podstawie własnej decyzji i na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość ryzyka, wynikającego ze specyfiki Wydarzenia i korzystania z toru, w szczególności mam świadomość, że:
  - teren obiektu nie stanowi drogi publicznej, strefy zamieszkania ani strefy ruchu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym i przepisy tej ustawy nie mają zastosowania na terenie Toru Łódź;
  - część pojazdów dopuszczonych do ruchu na Torze, w szczególności motocykli torowych, samochodów rajdowych, gokartów itp. nie jest zarejestrowana, nie posiada homologacji, nie podlega obowiązkowi przeprowadzana okresowych badań technicznych, a ich posiadacze nie posiadają polisy ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej;
  - część osób korzystających z toru nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów po drogach publicznych (praw jazdy), a ich praktyczne umiejętności jazdy po torze nie są w żaden sposób sprawdzane;
  - Organizator, ani właściciel Toru nie dysponuje polisą ubezpieczeniową umożliwiającą pokrycie szkód poniesionych przez osoby uczestniczące w Wydarzeniu i korzystające z Toru oraz szkód wyrządzonych przez te osoby Organizatorowi i Właścicielowi toru, SJS, lub osobom trzecim;
  - uprawianie sportów motorowych, w tym także uczestnictwo w jazdach na terenie Toru stwarza ryzyko utraty życia lub zdrowia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa i uczestniczę w takich jazdach w charakterze kierowcy lub pasażera uwzględniając to ryzyko, które podejmuję na własną odpowiedzialność.

  W związku z powyższym oświadczam, że nie będę występować do Organizatora, Właściciela toru, SJS, sponsorów, afiliowanych jednostek, jak również pracowników, członków zarządu, Zleceniobiorców, przedstawicieli bądź agentów któregokolwiek z wyżej wymienionych podmiotów z jakimikolwiek roszczeniami (żądaniami) w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu i korzystaniem przeze mnie z Toru i zrzekam się prawa dochodzenia tych roszczeń. Niniejsze zrzeczenie ma charakter nieodwołalny i dotyczy w szczególności roszczeń o naprawienie wszelkich szkód majątkowych i niemajątkowych będących następstwem wypadku w toku Wydarzenia , w tym na Torze Łódź, w tym także roszczeń przysługujących osobom trzecim na wypadek mojej choroby albo śmierci.

  W razie powstania w związku z moim udziałem w Wydarzeniu i korzystaniem z toru (niezależnie od formy korzystania) ewentualnych szkód majątkowych i (lub) osobowych, w tym roszczeń osób trzecich, oświadczam, że pokryję je wyłącznie we własnym zakresie i zrzekam się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora, Właściciela toru i spółki SJS SA z siedzibą w Krakowie, nie wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania szkolenia.

  Oświadczam, że w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego uczestnictwa w Wydarzeniu "auto motor i sport Action Team - szkoła jazdy".

  W związku z moim korzystaniem z Wydarzenia i toru, obowiązuję się do uwzględnienia stanu technicznego i właściwości toru, a także w razie korzystania z pojazdu własnego, zapewnienia pojazdu, którego stan techniczny pozwoli na bezpieczne korzystanie z toru (pojazd posiada aktualne badania techniczne polisę OC komunikacyjnego etc.), a nadto do zachowania ostrożności i przestrzegania na terenie toru zasad przepisów ruchu drogowego.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby wykonania przez Organizatora zobowiązań wynikających z realizacji Wydarzenia, w tym w celu prowadzenia dokumentacji, relacji i promocji jego dotyczącej (włącznie z podaniem do wiadomości publicznej, w tym w publikacjach prasowych dotyczących Wydarzenia, danych w postaci: imienia, nazwiska i wieku oraz wizerunku utrwalonego zgodnie z ust. 1. Zostałem pouczony, iż dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora, jako Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie w celu realizacji usług i prowadzenia ich dokumentacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). oraz iż przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania danych osobowych, a także ich usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania.
 • * Zapoznałem(am) się z postanowieniami Regulaminu wydarzenia AMIS Action Team Akademia Zimowej Jazdy, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 • * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na szkolenie AMIS Action Team Akademia Zimowej Jazdy przez administratora, którym jest Organizator, w celu wzięcia udziału w szkoleniu i zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. Zostałem pouczony przez Organizatora, jako administratora moich w/w danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 tj.ze zm.) o tym, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją szkolenia oraz o tym, że podanie danych jest dobrowolne, a także o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.