REKLAMA

Eklektyczny współczynnik oceny efektywności wprowadzania i eksploatacji akumulatorów do pojazdów elektrycznych

Eklektyczny współczynnik oceny efektywności wprowadzania i eksploatacji akumulatorów do pojazdów elektrycznych (ERoEoBfEV –eclectic ratio of effectiveness of Batteries for Electric/Electrified Vehicles) - w skrócie ERB – tzw. współczynnika Bracha.

Współczynnik Bracha Producent

W mierze tej jako kluczowe zmienne – obecnie uważane za najbardziej istotne z punktu widzenia oceny efektywności eksploatacji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, przyjmuje się – dla akumulatorów zamontowanych w danym pojeździe:

REKLAMA
  • cenę wyrażoną w określonej walucie;
  • masę wyrażoną w kilogramach;
  • pojemność wyrażoną w kWh;
  • zakładany okres pierwszego stosowania w pojazdach wyrażony w miesiącach/latach;
  • całkowity koszt ekonomiczny utylizacji wyrażony w określonej walucie – alternatywnie można tu przyjąć całkowity koszty ekonomiczny i ekologiczny, niemniej realnie wystąpią problemy z jego policzeniem ze względu na trudność w precyzyjnym oszacowaniu samego kosztu ekonomicznego, jak i tym bardziej kosztu ekologicznego.

W bazowej, pięcioskładnikowej postaci współczynnik ten przyjmuje następującą postać:

ERB= pojemność x okres eksploatacji w pojeździe/cena x masa x koszt utylizacji

Jest to zatem narzędzie dość proste do przeprowadzania ewentualnych pomiarów i analizy. Im wartość tego współczynnika będzie wyższa, tym lepiej, im niższa, tym gorzej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na wybitnie eklektyczny charakter tego narzędzia pomiaru – tzn. można elastycznie wprowadzać do niego określone kryteria wyrażone w określonej formie dającej się zmierzyć, w zależności od rodzaju tego kryterium uznane za pozytywnie oddziałujące na wartość tego współczynnika – tzn. podnoszące ją i wówczas wpisane do licznika, bądź oddziałujące negatywnie, tzn. obniżające ją i wtedy wpisane do mianownika.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA