REKLAMA

MZKT Volat 790860 – specyficzny transporter ciężkiej techniki bojowej Cz.4

Czołgi i generalnie gąsienicowy sprzęt pancerny są pojazdami niezwykle drogimi w momencie zakupu oraz późniejszej eksploatacji. Przykładowo spalają znaczne ilości paliwa, potrzebują drogiej obsługi oraz uzyskują relatywnie niewielkie przebiegi do przeglądów i napraw głównych – średnio przebiegi te wynoszą kilka tysięcy kilometrów – w zależności od stopnia intensywności i typu użytkowania zazwyczaj od 3000 do 10000 km. Ponadto, pomijając same strefy działań wojennych oraz warunki czysto terenowe, ich przemieszczanie nastręcza szereg trudności ze względu na zazwyczaj ponadnormatywne – z punktu widzenia normalnego ruchu drogowego – wymiary, w tym głównie szerokość, oraz masę własną. W dodatku do poruszania się po drogach publicznych niezbędne są specjalne nakładki na gąsienice, aby nie dochodziło do zniszczenia nawierzchni tych dróg.

W zakresie eksploatacyjnym – potencjalnego wykorzystania MZKT Volat 790860 12x12 został zoptymalizowany pod kątem wykonywania określonego zakresu prac w określonym otoczeniu terenowym – przemieszczania w granicach swoich możliwości technicznych czołgów lub innego ciężkiego sprzętu bojowego albo inżynieryjnego, w dodatku nie w typowych europejskich warunkach drogowych i terenowych, a w warunkach charakterystycznych dla obszarów słabo zamieszkałych, z niską, rzadką roślinnością lub bez niej, z możliwością pokonywania z marszu przeszkód terenowych o dużej głębokości. Oczywiście może się on poruszać po normalnych drogach oraz drogach polnych i leśnych duktach, ale wówczas swoboda tego poruszania będzie wyznaczona przez szerokość tych dróg, średnicę zakrętów, nośność mostów i wiaduktów, wysokość i szerokość przejazdów pod wiaduktami, konieczność manewrowania czy omijania przeszkód, itd. Tym samym realnie, by zapewnić pełną swobodę przy poruszaniu się i jednocześnie w pełni spożytkować specyfikę tej konstrukcji, w grę wchodzą pustynia, tundra i w ograniczonym zakresie tajga. Nie będą zatem tu stanowić problemu jazda po piasku, nawierzchniach ziemistych, kamienistych, pokrytych trawą i krzakami, wiecznej zmarzlinie, terenach podmokłych oraz pokonywanie z marszu rzek. Dzielność terenowa pojazdu, ze względu choćby na jego wymiary i budowę, zalicza się bowiem do ponadprzeciętnych, ale – co trzeba podkreślić – w określonych warunkach. Doskonałe radzenie sobie w tundrze czy na pustyni nie oznacza takiej mobilności w warunkach europejskich, z terenami mocno zurbanizowanymi i porośniętymi roślinnością. Bez wątpienia masy i wymiary tego auta powodują, że w lesie może sobie ono radzić jak czołg, łamiąc i taranując drzewa na swojej drodze. Przy czym takie torowanie drogi należy uznać za co najwyżej incydentalne, a nie stanowiące normę.

REKLAMA

Jednocześnie brak bliskich odpowiedników nie oznacza wcale braku odpowiedników jako takich. Volata 790860 12x12 mimo wszystko można mianowicie starać się porównać z terenowym naczepowym zestawem transportowym o ładowności 50000-60000 kg. Zestaw taki składałby się z 4-osiowego ciężkiego ciągnika siodłowo-balastowego oraz 5-6-osiowej terenowej naczepy.

Porównanie Volata 790860 z tradycyjnym terenowym naczepowym zestawem transportowym o ładowności 50000-60000 kg

Cechy

Terenowy naczepowy zestaw transportowy do przerzutu ciężkiej techniki bojowej

Volat 790860 12x12

Jednostkowa cena zakupu

300000-500000 EUR w zależności od ostatecznej kompletacji

Ponad 1000000 EUR – cena egzemplarza prototypowego

Ładowność

600000-700000 kg

55000 kg

Dopuszczalna masa całkowita

Zestawu – 90000-100000 kg

Solo – 95000 kg

Masa własna

Zestawu - około 26000-30000 kg

Niespełna 40000 kg

Współczynnik moc/dopuszczalna masa całkowita

Powyżej 5-5,5 KM na tonę zestawu

7,5 KM na tonę

Koszty eksploatacji i TCO – całkowity koszt posiadania i dysponowania

Relatywnie niskie

Relatywnie i bezwzględnie wysokie

Możliwość zwiększenia ładowności

Istnieje poprzez wprowadzenie naczepy o większej ładowności bądź zestawu składającego się z naczepy, wózka dolly i dodatkowej naczepy

W praktyce brak

Elastyczność eksploatacyjna

Duża możliwość w miarę swobodnej – w granicach możliwości technicznych i kodeksowych – podmiany ciągnika i naczepy

W praktyce ograniczona – pojazd stanowi monolityczną konstrukcję

Masy

Ciągnik w stanie załadowanym przekracza kodeksowe naciski co do dopuszczalnej masy całkowitej, analogicznie naczepa – w układzie masowym załadowany zestaw jest więc zestawem ponadgabarytowym

Praktycznie przekroczone nawet w stanie niezaładowanym

Prześwit

Generalnie niski i średni

Wysoki, praktycznie nie do uzyskania w tradycyjnym zestawie drogowym

Naciski na osie

Przy 9-10 osiach zestawu istnieje możliwość nie przekroczenia wartości przeliczeniowo 10000 kg na oś; przy jednej osi mniej istnieje możliwość nie przekroczenia wartości 11500-12000 kg, w różnym stopniu dozwolonych w wybranych krajach

Wysokie naciski na osie, w stanie w pełni załadowanym od 35 do 60% przekraczające kodeksowe limity w tym zakresie

Manewrowość

Wysoka

Niska - ograniczona

Głębokość brodzenia

Przeważnie średnia – bez przygotowania do 800 mm, z przygotowaniem do 1200-1400 mm

Bardzo wysoka – nawet ponad 1400 mm

Prędkość uzyskiwana przy jeździe po płaskim terenie bez roślinności

Średnia - dla zestawu, w zależności od stopnia trudności terenu, może nie przekroczyć 20-30 km/h

Wysoka, rzędu nawet 40-50 km/h

Moc silnika

Powyżej 500 KM, najlepiej ponad 550 KM i 2500-2600 Nm

Ponad 700 KM i 3000 Nm

Możliwość swobodnego poruszania się po drogach publicznych

Istnieje – przewozy ponadgabarytowe

W praktyce brak

Uniwersalność w wykorzystaniu

Wysoka

Niska

Zabezpieczenie alternatywnego serwisowania

Względnie wysokie

Niskie

W takim układzie tradycyjny zestaw terenowy do przerzutu ciężkiej techniki bojowej zdecydowanie góruje nad Volatem MZKT 790860 12x12 w większości rozpatrywanych kryteriów, w tym bardziej konkurencyjnej ceny nabycia oraz zdecydowanie większych: uniwersalności eksploatacyjnej, uniwersalności w wykorzystaniu, manewrowości, możliwości swobodnego poruszania się po drogach publicznych. Bardziej zwarte – kompaktowe są też wymiary oraz, co niezwykle ważne przy poruszaniu się po drogach publicznych i pokonywaniu mostów czy wiaduktów, niższe naciski jednostkowe na osie. Te ostatnie w Volacie mogą być przekroczone nawet o 60%, dla stanu w pełni załadowanego i przy powszechnie uwzględnianym w Europie ograniczeniu 10000 kg na oś. Do tego dochodzą zdecydowanie bardziej atrakcyjna cena zakupu oraz niższe koszty późniejszej eksploatacji – generalnie niższe pozostaje TCO – całkowite koszty posiadania i dysponowania. Natomiast moce silników i ładowność da się uznać za w pełni porównywalne.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA