REKLAMA

Scania AXL – bezzałogowa ciężarówka koncepcyjna jutra Cz.1

Scania w bardzo krótkim czasie wykonuje kilka znaczących kroków związanych z wdrażaniem technologii dotyczących tzw. obszaru transportu Poziomu 4.0.

Przy czym wdrażanie to odbywa się w sposób niezwykle ewolucyjny, co wynika z obiektywnych przesłanek, przekładających się na podejmowane przez koncern w tym zakresie decyzje o wymiarze operacyjnym – krótkoterminowym i strategicznym – długoterminowym. Przede wszystkim przemysł pojazdów użytkowych zmienia się w niespotykanym dotąd tempie, napędzany przez zasadnicze megatrendy, takie jak wynikające bezpośrednio z tzw. Poziomu 4.0 digitalizacja i cyfryzacja, automatyzacja, sieciowość/usieciowienie i łączność, elektryfikacja, uzupełnione przez serwicyzację oraz pogłębioną i poszerzoną indywidualizację. Przy czym o ile pierwsze trendy – jak wskazano – stanowią następstwo formowania się Gospodarki 4.0 i w jej ramach Przemysłu 4.0 oraz powiązanych z nim Logistyki 4.0 i Transportu 4.0, o tyle dwa ostatnie kształtują się wskutek zachodzących ogólnych zmian społecznych, jakie dokonują się od niedawna. Tymi zmianami społecznymi są m.in. wzrost znaczenia megamiast – postępująca urbanizacja, wzrost wymagań co do zawartości produktu jako takiego i metody jego dostawy wraz z szeroką gamą ujmowanych składników jakościowych czy coraz silniejsza tendencja w kierunku proponowania produktu zintegrowanego, zawierające ściśle ze sobą powiązane składowe ze sfer hardware i software, gdyż otoczenie usługowe danego produktu staje się ważniejsze niż sam produkt. Do tego dochodzą kolejne kluczowe tendencje, takie jak starzenie się mieszkańców państw wysoko rozwiniętych czy postępująca ekologizacja stale rosnącej liczby zjawisk i procesów, realizowana jako odpowiedź na niesprzyjające zmiany klimatyczne. Tym bardziej, że częścią obecnego zobowiązania Scanii jest właśnie przyspieszenie zmian w kierunku wdrażania zrównoważonego systemu transportowego oraz uwzględnienie emisji pochodzących z wykorzystania jego wyrobów w celu dotyczącym dekarbonizacji.

REKLAMA

Wychodząc naprzeciw tym kluczowym wyzwaniom koncern musi jednocześnie uwzględniać występujące obiektywne przesłanki i ograniczenia natury technicznej, prawnej oraz ekonomicznej. Wskutek tego nie wszystkie opracowania mogą być już wprowadzone ze względu na obowiązujące przepisy oraz nadawanie się do szybkiego wdrożenia ze względu na możliwość zaistnienia naturalnej bariery popytowej – obecne wciąż jeszcze bardzo wysokie koszty nabycia w przyszłości mogą mianowicie nie być w pełni zrównoważone przez niższe koszty eksploatacji, nawet przy wzięciu pod uwagę ewentualnych dopłat – dotacji czy ulg. Takie elementy w analizie nie mogą być pomijane przez praktycznie ogół użytkowników, w tym tych świadomych ekologicznie, gdyż mimo wszystko ekonomizacja i rachunek ekonomiczny w prowadzeniu de facto każdego biznesu odgrywają kluczowe znaczenie. Wobec powyższego prawie nikt nie zapłaci (zainwestuje) za bardzo ciekawy, innowacyjny i prośrodowiskowy produkt, jeśli okaże się, że jego eksploatacja nie wykaże uzasadnienia finansowego, czyli oszczędności i dopłaty nie zrównoważą potencjalnych dodatkowych nakładów i wydatków.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA