REKLAMA

Traton - gotowy na wyzwania przyszłości Cz.1

Obecnie w Europie powoli coraz silniejszym zmianom zaczynają podlegać zarówno sami przewoźnicy, w tym i towarowi, i osobowi, jak i przemysł pojazdów użytkowych oraz proponowane przez niego wyroby.

Producent

Zmiany te przejawiają się poprzez postępujące powiązane sieciowość i łączność, digitalizację i cyfryzację, automatyzację i autonomizację, proekologizację, w tym przekładającą się na stale powiększającą się elektryfikację, oraz serwicyzację. Zmiany te wynikają z formowania się Przemysłu 4.0, do czego dochodzą przekształcenia w zakresie ruchu pasażerskiego. W ich wyniku pojawiają się tzw. nowe modele ruchliwości, niekiedy już połączone z zespołem społecznych czynności skojarzonych, takich jak zakupy. Modele te określa się jako MaaS (Mobility as a Service) – Mobilność jako Usługa. Przy tym te modele MaaS, pierwotnie dedykowane jedynie przewozom osobowym, sukcesywnie przenosi się do obszaru przewozów towarowych, co staje się możliwe dzięki m.in.wdrażaniu tzw. elastycznych systemów dynamicznej informacji o ładunku – systemów dynamicznie uaktualnianej informacji o dostępnych ładunkach oraz wiążących tę informację z dostępnymi w danym czasie i w danych relacjach zdolnościami przemieszczeniowymi danego rodzaju. Wszystkie te procesy prowadzą do powstawania i wdrażania – implementacji Transportu 4.0 oraz ściśle z nim powiązanych Mobilności 4.0 i Pojazdu Użytkowego 4.0.

REKLAMA

Dogłębną analizę rozpatrywanych zjawisk niezwykle komplikuje jednak fakt, że zaznaczone przekształcenia wyróżniają się poważną zmiennością i – niestety – nielinearnością co do swojego kształtu, charakteru, natężenia oraz bazowych kierunków przebiegu – głównego i pobocznych. Ta nielinearność przejawia występowaniem braku precyzji w predykcji – tzn. z dużą dozą prawdopodobieństwa wiadomo jest, że pewne wydarzenia w jakimś czasie mogą zajść na danym terenie czy/i dotyczyć danych podmiotów – przy zaznaczonych określonych uwarunkowaniach zewnętrznych – uwarunkowaniach otoczenia – i cechach wewnętrznych danej organizacji – badanego obiektu, lecz nie ma pewności co do dokładnego miejsca, formy, natury i siły ich zajścia. Zarazem należy założyć, że chociaż teoretycznie wyznaczone prawdopodobieństwo wystąpienia należy do dość znacznych, ale w praktyce może się zdarzyć, że do tego wystąpienia w ogóle nie dojdzie, lub dojdzie w innym czasie, w innym miejscu albo w ogóle poza danym układem. W efekcie mogą ewaluować nie tylko wybrane długofalowe zasadnicze notowane nurty, ale i bardzo trudne staje się przewidywanie co do zjawisk i posunięć rejestrowanych na poziomie operacyjnym – krótkoterminowym. Co gorsze, na skutek przyspieszenia przebiegu wielu wydarzeń i skrócenia cykli następuje specyficzna biznesowa kompresja czasu – tzn. dawna perspektywa długoterminowa – wieloletnia staje się perspektywą niemal futurologiczną, wskutek czego aktualnie obecna perspektywa średnioterminowa – kilkuletnia przejmuje rolę długoterminowej – trwającej około roku, z kolei krótkoterminowa – do roku – staje się średnioterminową. W następstwie powyższego dochodzi do wydzielenia perspektywy mega-/ultrakrótkoterminowej – do maksymalnie kilku miesięcy. Te niepewność i wyraźne skrócenie rozpatrywanej perspektywy czasowej ściśle przenikają się więc ze wskazaną nielinearnością, de facto będąc jednym z jej następstw

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA