Co zrobić, gdy ubezpieczyciel żąda zapłaty OC za sprzedane auto

Trzy lata temu sprzedałem auto z opłaconą jedną ratą OC. O sprzedaży nie poinformowałem ubezpieczyciela. Teraz zgłosiła się firma windykacyjna i żąda drugiej raty. Czy słusznie?

Używane Renault Clio

Przepisy mówią (art. 32 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych), że posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu jest obowiązany powiadomić o tym zakład ubezpieczeń na piśmie w ciągu 14 dni i podać dane nowego posiadacza auta. Ponieważ Pan tego nie zrobił, ponosi Pan z nabywcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę części składki należnej ubezpieczycielowi. To on jako wierzyciel decyduje, od którego z dłużników zażąda spełnienia świadczenia. Okres przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata i swój bieg rozpocznie (w Pana przypadku) od dnia, w którym zapłata drugiej raty składki OC stała się wymagalna. Po upływie tak liczonego 3-letniego okresu może Pan skutecznie uchylić się od zapłaty. Kierowanie do Pana wezwań do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia. Powinien Pan złożyć pisemną odpowiedź na wezwanie, odmawiając dobrowolnej zapłaty zaległej składki OC powołując się na tzw. zarzut przedawnienia.  

Dariusz Minkus, adwokat

 

REKLAMA