Kary za brak OC w 2023 roku. Będą aż dwie podwyżki

W 2023 roku wysokość kary za brak OC mocno wzrosła, a do tego kierowców czeka druga podwyżka, w połowie roku. Powodem jest powiązanie kar z pensją minimalną. Ile wynosi kara za brak OC w 2023 roku?

Ubezpieczenie komunikacyjne Shutterstock
Ubezpieczenie komunikacyjne

Zacznijmy od tego, że finansową podstawą obliczenia kary za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC jest wysokość płacy minimalnej, określona przez Radę Ministrów. Przyjęte przez nią rozporządzenie zakłada na 2023 rok nie jedną, a aż dwie podwyżki minimalnej pensji, stąd kierowców, którzy z jakiegoś powodu nie wykupią polisy OC czekać będą srogie kary. O ile bowiem płaca minimalna w tym roku określona jest na 3010 zł (rok wcześniej 2800 zł), tak w 2023 roku najpierw 1 stycznia wzrośnie do 3490 zł brutto, a 1 lipca do 3600 zł brutto.

Warto przypomnieć, że opłata za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia oraz od długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym. Wysokości kar na rok 2023 prezentujemy poniżej.

Ile wynosi kara za brak OC?

Kara za brak OC, w zależności od rodzaju pojazdu, wynosi:

 • samochody osobowe – 2-krotność pensji minimalnej,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – 3-krotność pensji minimalnej,
 • pozostałe pojazdy – 1/3 pensji minimalnej.

W zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 • do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty,
 • 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty,
 • powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty.

W przypadku rolników kara za brak OC to zawsze równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z ustawą wyliczane kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Kary za brak OC 2023

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2023 roku:

 • Od 1 stycznia 2023 roku pełna wysokość opłaty wyniesie:
  • 6980 zł – samochód osobowy
  • 10470 zł – samochód ciężarowy, autobus, ciągnik
  • 1160 zł – pozostałe pojazdy
  • 350 zł – OC rolników
 • Od 1 lipca 2023 roku pełna wysokość opłaty wyniesie:
  • 7200 zł – samochód osobowy
  • 10800 zł – samochód ciężarowy, autobus, ciągnik
  • 1200 zł – pozostałe pojazdy
  • 360 zł – OC rolników

 

Kara za brak OC – czy można umorzyć?

Jak informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, opłaty nie są naliczane przez UFG, bowiem zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania oraz dochodzenia są ściśle określone przez przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. W odpowiedzi na pojawiające się zapytania, UFG informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 94. ust. 1. ww. ustawy „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”. Należy mieć jednak na uwadze wyjątkowe okoliczności pozwalające na zastosowanie takiej ulgi.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Według danych UFG, do najczęstszych przyczyn braku polisy OC w Polsce należy:

 • wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – warto pamiętać, że nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy, tylko do końca okresu który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC,
 • przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – to nieprawda: obowiązek posiadania ważnego OC mają wszyscy właściciele pojazdów - tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i tego czy jest on aktualnie użytkowany,
 • trudna sytuacja materialna właściciela pojazdu i brak zakupu polisy OC posiadanego pojazdu,
 • nieopłacenie pełnej raty składki za OC - tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak wpłaty którejkolwiek z rat (do końca okresu ubezpieczenia) powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione,
 • wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce - należy pamiętać, by wykupić OC w dniu pierwszej rejestracji pojazdu – tj. w dniu otrzymania tablic rejestracyjnych i czasowego pozwolenia na dopuszczenia pojazdu do ruchu - ale nie później niż w chwili wprowadzenia go do ruchu.

Kary za brak OC w poprzednich latach

Kara za brak polisy OC jest uzależniona od poziomu minimalnej pensji brutto od 2012 roku. Największa podwyżka miała miejsce w momencie przejścia na rozliczenie zależne od minimalnej pensji. W 2011 roku kara wynosiła 500 euro, przeliczane według średniego rocznego kursu NBP, co dawało kwotę 2059 złotych. Rok później było to już 3000 złotych.

 • 2011 rok – 500 euro (2059 zł - suma przeliczona po średnim rocznym kursie NBP)
 • 2012 rok – 3000 zł
 • 2013 rok – 3200 zł
 • 2014 rok – 3360 zł
 • 2015 rok – 3500 zł
 • 2016 rok – 3700 zł
 • 2017 rok – 4000 zł
 • 2018 rok – 4200 zł
 • 2019 rok – 4500 zł
 • 2020 rok – 5200 zł
 • 2021 rok – 5600 zł
 • 2022 rok – 6020 zł
 • 2023 rok – 6770 zł (1.01-30.06)
 • 2023 rok – 6900 zł (od 1.07)

 

Zobacz również:
REKLAMA