Znaki zakazu – Jak wyglądają i co oznaczają

Znaki zakazu należą do podstawowej kategorii znaków, pełniących bardzo ważną rolę w organizacji ruchu drogowego i wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo.

Znaki zakazu Shutterstock
Znaki zakazu

Znaki zakazu ograniczają swobodę poruszania się po drogach, wyznaczając zasady korzystania z nich, do których bezwzględnie trzeba się stosować, np. zabraniają wykonywania określonych manewrów czy ograniczają ruch pojazdów. Ze względu na rolę, jaką pełnią, decyzja o ich umieszczeniu musi bardzo dobrze przeanalizowana.

REKLAMA

Kogo dotyczą znaki zakazu

Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, od miejsca ustawienia (chyba że przepisy stanowią inaczej) do najbliższego skrzyżowania (znak B-23, czyli "zakaz zawracania", również na najbliższym skrzyżowaniu), z wyjątkiem drogi dwujezdniowej, na której droga odgałęziająca jest tylko po lewej stronie i nie łączy się bezpośrednio z prawą jezdnią. Jeśli zakaz nie musi być utrzymywany aż do skrzyżowania, uchyla się go odpowiednim znakiem. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 ("obszar zabudowany") oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 ("koniec obszaru zabudowanego") lub E-18a ("koniec miejscowości"), z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został zmieniony lub odwołany innym znakiem. Znaki B-39 ("strefa ograniczonego postoju") i B-43 ("strefa ograniczonej prędkości") obowiązują aż do ich odwołania, odpowiednio, znakami B-40 i B-44. Znaki zakazu mogą też odnosić się tylko do części uczestników ruchu, a jeśli wyłącza się z zakazu niektóre grupy uczestników ruchu lub rodzaje pojazdów, stosuje się zwrot „Nie dotyczy…”. Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.
Dane określające szczegółowo, jakich pojazdów znak dotyczy, np. podające ich rodzaj lub masę, umieszcza się na tabliczce pod znakiem lub na tarczy znaku. Napisy określające okres obowiązywania zakazu w ciągu doby podaje się w pełnych godzinach. Znaki powinny konkretnie określać rodzaj pojazdów lub uczestników ruchu, nie wolno stosować sformułowań ogólnikowych, np. „Nie dotyczy ruchu lokalnego”. Szerokość lub wysokość pojazdu powinny być podawane z dokładnością do 0,1 m, długość pojazdu w metrach całkowitych, a masę i nacisk osi – w tonach z dokładnością do 0,5 t.

Znaki zakazu − kształty i kolory

Znaki zakazu mają kształt koła z czerwoną obwódką oraz białym lub niebieskim tłem, dopuszcza się również stosowanie koloru żółtego zamiast białego. Tylko trzy spośród znaków zakazu różnią się od pozostałych wyglądem − "stop" o kształcie ośmiokąta, dzięki czemu wiadomo, co oznacza, nawet jeśli nie jest dobrze widoczny, "strefa ograniczonego postoju", który ma kształt prostokąta i wymiary jak duże znaki informacyjne (na jego tarczy podaje się dane o zakresie obowiązywania znaku − dni, godziny, wyjątki itp.), oraz "strefa ograniczonej prędkości", na którym ograniczenie prędkości jest namalowane na prostokątnej tablicy.

Tabliczki pod znakami zakazu

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
T-20 − długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje; stosuje się ją wtedy, kiedy zakaz obowiązuje pomiędzy skrzyżowaniami na odcinku o długości do 500 m.

T-21 − odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Znak B-1

Znaki drogowe - znak zakazu B-1AMIS

Zakaz ruchu w obu kierunkach

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Znak B-2

Znaki drogowe - znak zakazu B-2AMIS

Zakaz wjazdu

Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.

Znak B-3

Znaki drogowe - znak zakazu B-3AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.

Znak B-3a

Znaki drogowe - znak zakazu B-3aAMIS

Zakaz wjazdu autobusów

Oznacza zakaz ruchu autobusów.

Znak B-4

Znaki drogowe - znak zakazu B-4AMIS

Zakaz wjazdu motocykli

Oznacza zakaz ruchu motocykli.

Znak B-5

Znaki drogowe - znak zakazu B-5AMIS

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Oznacza zakaz ruchu:

1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,

2) ciągników samochodowych,

3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,

4) ciągników rolniczych,

5) pojazdów wolnobieżnych. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

Znak B-6

Znaki drogowe - znak zakazu B-6AMIS

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

Znak B-7

Znaki drogowe - znak zakazu B-7AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep − sumy ich mas.

Znak B-8

Znaki drogowe - znak zakazu B-8AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Znak B-9

Znaki drogowe - znak zakazu B-9AMIS

Zakaz wjazdu rowerów

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.

Znak B-10

Znaki drogowe - znak zakazu B-10AMIS

Zakaz wjazdu motorowerów

Oznacza zakaz ruchu motorowerów.

Znak B-11

Znaki drogowe - znak zakazu B-11AMIS

Zakaz wjazdu wózków rowerowych

Oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.

Znak B-12

Znaki drogowe - znak zakazu B-12AMIS

Zakaz wjazdu wózków ręcznych

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

Znak B-13

Znaki drogowe - znak zakazu B-13AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak B-13a

Znaki drogowe - znak zakazu B-13aAMIS

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.

Znak B-14

Znaki drogowe - znak zakazu B-14AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak B-15

Znaki drogowe - znak zakazu B-15AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ......m

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-16

Znaki drogowe - znak zakazu B-16AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ......m

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-17

Znaki drogowe - znak zakazu B-17AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ......m

Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-18

Znaki drogowe - znak zakazu B-18AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .....t

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

Znak B-19

Znaki drogowe - znak zakazu B-19AMIS

Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ..... t

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk pojedynczej osi napędowej jest większy od dopuszczalnego nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku grupy osi nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a grupy osi – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach. Znak B-19 nie dotyczy: autobusów; pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych; pojazdów zarządców dróg publicznych oraz podmiotów wykonujących obowiązki zarządcy drogi na jego rzecz z zakresu utrzymania dróg; pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb lub podmiotów; pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i państw sojuszniczych; pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podmiotów wykonujących na jego rzecz zadania; pojazdów dostarczających do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Znak B-20

Znaki drogowe - znak zakazu B-20AMIS

Stop

Oznacza:

1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku − w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znaki B-21

Znaki drogowe - znak zakazu B-21AMIS

Zakaz skręcania w lewo

Oznacza zakaz skręcania w lewo i zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

Znak B-22

Zakaz skręcania w prawo

Znaki drogowe - znak zakazu B-22AMIS

Oznacza zakaz skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

Znak B-23

Znaki drogowe - znak zakazu B-23AMIS

Zakaz zawracania

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak B-24

Znaki drogowe - znak zakazu B-24AMIS

Koniec zakazu zawracania

Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

Znak B-25

Znaki drogowe - znak zakazu B-25AMIS

Zakaz wyprzedzania

Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:
1) T-23a − motocykl,
2) T-23b − samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
3) T-23c − ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
4) T-23d − pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą, 5) T-23e − pojazd z przyczepą kempingową,
6) T-23f − autobus,
7) T-23g − trolejbus,
8) T-23h − pojazd przewożący materiały niebezpieczne,
9) T-23i − pojazd przewożący materiały wybuchowe lub łatwo zapalne,
10) T-23j − pojazd przewożący materiały, które mogą skazić wodę,
wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

Znak B-26

Znaki drogowe - znak zakazu B-26AMIS

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:

1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,

2) ciągnikiem samochodowym,

3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych − o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Znak B-27

Znaki drogowe - znak zakazu B-28AMIS

Koniec zakazu wyprzedzania

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.

Znak B-28

Znaki drogowe - znak zakazu B-27AMIS

Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.

Znak B-29

Znaki drogowe - znak zakazu B-29AMIS

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

Znak B-30

Znaki drogowe - znak zakazu B-30AMIS

Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.

Znak B-31

Znaki drogowe - znak zakazu B-31AMIS

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Znak B-32

Znaki drogowe - znak zakazu B-32AMIS

Stój − kontrola celna

Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola graniczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszkodzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” − odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone − przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

Znak B-33

Znaki drogowe - znak zakazu B-33AMIS

Ograniczenie prędkości

Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do miejsca:
1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego. Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
1) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne,
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego,
3) pojazdu holującego pojazd silnikowy,
4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7,
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.

Znak B-34

Znaki drogowe - znak zakazu B-34AMIS

Koniec ograniczenia prędkości

Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

Znak B-35

Znaki drogowe - znak zakazu B-35AMIS

Zakaz postoju

Oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce. Umieszczona pod znakiem B-35 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

B-36

Znaki drogowe - znak zakazu B-36AMIS

Zakaz zatrzymywania się

Oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:

1) dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,

2) dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,

3) nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35. Umieszczona pod znakiem B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

B-37

Znaki drogowe - znak zakazu B-37AMIS

Zakaz postoju w dni nieparzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Umieszczone pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczki wskazują:

1) T-25a − początek zakazu wyrażonego znakiem,

2) T-25b − kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,

3) T-25c − odwołanie zakazu wyrażonego znakiem. Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

B-38

Znaki drogowe - znak zakazu B-38AMIS

Zakaz postoju w dni parzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Umieszczone pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczki wskazują:

1) T-25a − początek zakazu wyrażonego znakiem,

2) T-25b − kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,

3) T-25c − odwołanie zakazu wyrażonego znakiem. Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

Znak B-39

Znaki drogowe - znak zakazu B-39AMIS

Strefa ograniczonego postoju

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku. Znak B-39 nie dotyczy:

1) pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,

2) pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44,

3) pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,

4) autobusu szkolnego.

Znak B-40

Znaki drogowe - znak zakazu B-40AMIS

Koniec strefy ograniczonego postoju

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

Znak B-41

Znaki drogowe - znak zakazu B-41AMIS

Zakaz ruchu pieszych

Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Znak B-42

Znaki drogowe - znak zakazu B-42AMIS

Koniec zakazów

Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.

Znak B-43

Znaki drogowe - znak zakazu B-43AMIS

Strefa ograniczonej prędkości

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak B-44

Znaki drogowe - znak zakazu B-44AMIS

Koniec strefy ograniczonej prędkości

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią. Kierowca auta wykonującego na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 w czasie wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem że używa żółtych sygnałów błyskowych i zachowuje szczególną ostrożność. Uprawniona osoba z niepełnosprawnością o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca samochodem, oraz kierowca pojazdu przewożącego taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

Zamów e-wydanie magazynu "auto motor i sport" - teraz o 30% taniej!

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco z motoryzacyjnymi newsami!

Zobacz także:

REKLAMA